Saistītie normatīvie akti:  

Kapi

Adrese

Kapu pārvaldnieks

Tālrunis

Valkas pilsēta
Cimzes kapi Miera iela 2 Rita Luguze +371 26400894
Meža kapi Varoņu iela 31 Iluta Apine +371 26311928
Brāļu kapi Rīgas iela 37A    
Vācu kapi Varoņu iela 31A    
Valkas pagasts
Stoķu kapi  Sēļi, Valkas pagasts Ligita Sīmane

+371 29459171

Ērģemes pagasts

Ērģemes kapi  Ērģemes pagasts Ilze Cīrule +371 26167985
Vijciema pagasts
Vijciema kapi 

 Vijciema pagasts

Saiva Ozoliņa +371 26439928
Zvārtavas pagasts
Aumeisteru kapi   Zvārtavas pagasts Gunta Aluki +371 26493336