Pašvaldība
Finanšu komitejas darba kārtība (16.05.2022.)
Finanšu komitejas darba kārtība (16.05.2022.)

2022.gada 16.maijā

Sēde sasaukta plkst. 15.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

Darba kārtība :

1.     Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā

Ziņo – Ainārs Zābers, novada izpilddirektors, SIA ZAAO pārstāvji

2.     Par darba algu sociālā dienesta darbiniekiem

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

3.     Par rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu par zemes vienību nomu Valkas novadā

Ziņo – Jānis Vindēls, Juridiskās nodaļas nekustamo īpašumu speciālists

4.     Par Valkas novada pašvaldības automašīnas Dacia Dokker (valsts reģ.nr.KE7397) transporta pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas  finanšu analītiķis

5.     Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas  finanšu analītiķis

6.     Par dzīvokļa jautājuma risināšanu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

7.     Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „Optic Guru”

Ziņo – Vents Armands Krauklis, komitejas priekšsēdētājs

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.