Pašvaldība
Iespējams iegādāties nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā

Izsoles veidā iespējams iegādāties Valkas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā, “Rozes”, kadastra numurs 9452 003 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0120, platība 0,5 ha un uz zemes esošas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 9452 003 0120 001 ar divām palīgēkām, kadastra apzīmējumi 9452 003 0120 002 un 9452 003 0120 003. Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.

Objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītāju Pēteri Pētersonu zvanot uz mob.tālr. +371 26280656.

Lai uzsāktu īpašuma atsavināšanu jāiesniedz iesniegums Valkas novada pašvaldībai, uz kā pamata tiks rīkota izsole minētajam īpašumam. Izsoles organizēšanas laiks aptuveni 1,5 mēneši

Īpašuma nosacītā cena (sākotnējā cena) 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi).