Pašvaldība
Attēls

25. janvāra Valkas novada domes sēdē tika apstiprināts Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets. 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

 • 2024. gada pašvaldības pamatbudžetā plānoti ieņēmumi – 18,5 miljoni (18 502 231 eiro);
 • Pamatbudžeta plānotie izdevumi – 18,6 miljoni (18 598 651 eiro);
 • Plānotie izdevumi pārsniedz ieņēmumus par vairāk nekā 96 tūkstošiem (96 420 eiro). Šo summu sedz ar naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu (490 773 eiro);
 • Valkas novada pašvaldība izmantos valsts piedāvāto iespēju – atlikt Valsts kases aizņēmumu pamatsummas maksājumu par to daļu, ko sastāda procentu sadārdzinājums ( t.i. 492 756 eiro).
Attēls

 

 • Vispārējās vadības dienesti ( 2 605 184 EUR) – deputātu, pašvaldības administrācijas, izpildvaras (Juridiskā nodaļa, Dzimtsarakstu nodaļa, Grāmatvedības un finanšu nodaļa, Personāla nodaļa, VPV Klientu apkalpošanas centrs, pagastu pārvaldes) uzturēšanas izdevumi;
 • Sabiedriskā kārtība un drošība (166 229 EUR) - pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai paredzētie izdevumi;
 • Ekonomiskā darbība ( 1 598 658 EUR) – vispārējās nodarbinātības veicināšanas pasākumi, Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļas, Būvvaldes uzturēšanai, izdevumi novada transporta uzturēšanai un uzlabošanai, ekonomiskās darbības atbalsts, projektu realizācija, kompensācija par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Valkas novada nozīmes maršrutos;
 • Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (4 619 638 EUR) – Valkas novada komunālās saimniecības (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, teritorijas apsaimniekošana, nedzīvojamo namu apsaimniekošana un uzturēšana, Valkas novada pašvaldības autoceļu uzturēšana, ielu apgaismojums) uzturēšanas izdevumi;
 • Veselība (47 665 EUR) – feldšerpunktu (Ērģemē, Kārķos, Vijciemā) uzturēšanas izdevumi. Visas šīs iestādes saņem Nacionālā veselības dienesta līdzfinansējumu;
 • Kultūra (1 417 457 EUR) – atpūta, sports, kultūra, reliģija, pašvaldības pulciņu darbības nodrošināšanai, Valkas novadpētniecības muzeja uzturēšanas izdevumi, Multifunkcionālais jauniešu centrs, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas uzturēšanai paredzētie izdevumi, sporta biedrību finansējums;
 • Izglītība (6 286 667 EUR) – izglītības funkciju finansēšanas izdevumi, pedagogu atalgojums, skolēnu un studentu stipendijas
 • Sociālā aizsardzība ( 1 857 153 EUR) – sociālie pabalsti, mājokļu pabalsti, samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūtu sniegtajiem pakalpojumiem, Bāriņtiesas uzturēšanas izdevumi

Lielākie ieņēmumi pašvaldības budžetā:

 • Valsts budžeta transfertiem – 7 565 190 eiro
 • Citu pašvaldību budžeta transfertiem – 107 628 eiro
 • Nekustamā īpašuma nodokļa – 604 330 eiro
 • Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 4 124 266 eiro

2024. gadā kopējās saistības par saņemtajiem aizņēmumiem un galvojumiem sastāda 2 112 732 eiro, t.i. 15,49 %

2024.gadā plānots:

 • Saņemtie aizņēmumi 476459 eiro;
 • Saņemto aizņēmumu atmaksa 870812 eiro;

Iedzīvotāju zināšanai:

 • Valkas novada pašvaldība ilgstoši nebija palielinājusi pabalstu veselības aprūpei. Ņemot vērā cenu pieaugumu medikamentiem un veselības aprūpei, šogad pabalsts tiks palielināts uz pusi, lai sniegtu atbalstu mazaizsargātajiem Valkas novada pašvaldības iedzīvotājiem.

Turpmāk (gada laikā) personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, kuri ir pensijas vecuma cilvēki un personas ar invaliditāti varēs saņemt vienreizēju pabalstu veselības aprūpei – 60 eiro apmērā, pārējās minētās personas – 30 eiro lielu pabalstu.

 • Ir saglabāts pašvaldības līdzfinansējums skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem, kas tika apstiprināts Valkas novada pašvaldības domes sēdē, mācību gadu uzsākot. 
 • 2024.  gadā plānots stiprināt pašvaldības policiju, palielinot pašvaldības policijas amata vietu skaitu, un tiks iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis ar izbūvētu pagaidu aizturēšanas telpu, aizturēto personu pārvadāšanai. 

Pašvaldības policijas mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Valkas novada administratīvajā teritorijā, kontrolēt Pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, tostarp kontrolēt valstī noteikto ārkārtējās situācijas ierobežojumu ievērošanu. 

 • Valkas novada pašvaldības komunālās saimniecības nodaļai plānots iegādāties specializētu transportlīdzekli kanalizācijas sistēmu efektīvai uzturēšanai, darbības nodrošināšanai visa novada mērogā. Tika izskatīta iespēja šajā jautājumā sadarboties ar Valgas kolēģiem. Sarunu ceļā tika secināts, ka šāda sadarbība nav iespējama, jo teritorija ir pārāk liela, lai to kvalitatīvi spētu apkalpot. Kā arī, Valgā ir dubultojies vienas stundas izcenojums šim pakalpojumam (iepriekšējo 54 EUR/h, šobrīd 108 EUR/h). 
 • Lai uzlabotu valsts pārvaldes efektivitāti un konkurētspēju, sākta pakāpeniska tajā strādājošo atalgojuma sistēmas reforma. Paredzēts, ka līdz 2027. gadam valsts pārvaldē strādājošajiem alga būs vidēji 80% no privātajā sektorā attiecīgajos amatos maksātā (valsts prasība). Ņemot vērā finansiālās iespējas, tika pieņemts lēmums 2024.gadā palielināt Valkas novada pašvaldības darbiniekiem algas par 5%. 

Noteikta atlīdzība Valkas novada pašvaldības domes deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu 8,70 EUR (neizdalot komiteju vadītājus).

 • 2024. gadā tiks iegādāts jauns autobuss skolēnu pārvadāšanai.
 • 2024. gadā no 9. līdz 11. augustam Latvijas amatierteātri pulcēsies Valkā un Valgā uz savu kārtējo jeb jubilejas salidojumu. 2022./2023. gada sezonā Latvijā darbojās aptuveni 420 amatierteātri ar kopumā vairāk nekā 6330 dalībniekiem. Šis būs vērienīgs pasākums, kuram ieplānoti 20 000 eiro.
 • Šajā gadā paredzēts Valkas novada pašvaldības amatu funkciju un pārvaldības procesu audits, lai sakārtotu pašvaldības struktūru un izvērtētu resursu atbilstību, amatu funkciju apjomus un to efektivitāti.