Pašvaldība
attēls

2022.gada 28.aprīlī

Sēde sasaukta pulksten 10.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

1.     Par *** iesnieguma izskatīšanu

Ziņo – Dace Bašķe, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja

2.     Par finansiālo atbalstu Sportinga sacensību organizēšanai

Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

3.     Par grozījumu izdarīšanu Valkas novada domes 2021.gada 5.jūlija lēmumā “Par Valkas novada pašvaldības Reklāmas izvietošanas komisijas apstiprināšanu”

 Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

4.     Par pašvaldības līdzfinansējuma palielināšanu par pusdienu reizi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta programmas skolēniem un līdzfinansējumu 10.-12.klašu skolēniem

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

5.     Par Valkas pilsētas kultūras nama lielās semināru zāles “Livonijas zāle” izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

6.     Par Valkas novada pašvaldībai piederošo autobusu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

7.  Par saistošo noteikumu Nr.____ “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valkas novadā” projekta apstiprināšanu

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

8.  Par saistošo noteikumu Nr. ____“Valkas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” projekta apstiprināšanu

Ziņo – Alita Plūksna, Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas labiekārtošanas darbu vadītāja-dārzniece

9.     Par kravas furgona Citroen Jumpy (valsts reģ.nr. HE-670) pārdošanu par brīvu cenu

Ziņo – Gints Stālmeisters, Izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

10.  Par grozījumu izdarīšanu Valkas novada pašvaldības domes 2022.gada 27.janvāra lēmuma Nr.13 “Valkas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (protokols Nr.1, 13.§) 1., 6., 13., 22., 25., 27., 41. un 42.pielikumā

Ziņo – Vilmārs Vesingi, domes priekšsēdētāja vietnieks; Gints Stālmeisters, Izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs; Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs; Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

11.  Par rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu par zemes vienību nomu Valkas novadā

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

12.  Par Valkas novada pašvaldības Zemes komisijas 2021.gada 29.decembra sēdes lēmuma apstrīdēšanu

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

13.  Par pašvaldības domes 2022.gada 27.janvārī pieņemtā lēmuma Nr.14 “Atlīdzība par Valkas novada pašvaldības domes deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās” 6.punkta precizēšanu

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

14.  Par valsts budžeta līdzekļu programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sadali

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

15.  Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu

Ziņo – Andris Dainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

16.  Par pagaidu dzīvojamām telpām

Ziņo – Andris Dainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

17.  Par rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanas protokola par nekustamā īpašuma Valkā, “Mazkalnmelderi”, izsoles gaitu, apstiprināšanu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

18.  Pa Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā “Alieši 153” nosacītās cenas apstiprināšanu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

19.  Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Andrupes” īpašuma sadalīšanu un atsavināšanas uzsākšanu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

20.  Pa nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Bērzāji” nodošanu atsavināšanai un izsoles organizēšanu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

21.  Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Luturmežsargmāja” nodošanu atsavināšanai un izsoles organizēšanu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

IEROSINĀŠANAI:

22.  Par saistošo noteikumu Nr. ___„Grozījumi 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2022.gada budžets”” apstiprināšanu

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

23.  Par aizņēmuma ņemšanu budžeta un finanšu vadībai

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

24.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” īstenošanai

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

25.  Par projekta “Jaunaudžu retināšana Valkas pilsētas saimniecībās 2.kārta” izstrādi un iesniegšanu

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļas projektu vadītājs

26.  Par 2021.gada bilances apstiprināšanu

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

27.  Par nekustamā īpašuma ” Luturmežsargmāja”, Zvārtavas pagasts, sastāva aktualizāciju

Ziņo - Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

28.  Par Valkas novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projekta precizēšanu

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļas teritorijas plānotājs

29.  Par pašvaldības domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Vāciju

Ziņo – Vilmārs Vesingi, domes priekšsēdētāja vietnieks

30.  Par pašvaldības domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Lietuvu

Ziņo – Vilmārs Vesingi, domes priekšsēdētāja vietnieks

31.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu uz izsoles objektu “Vecspilves”, Ērģemes pagasts, Valkas novads

Ziņo - Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos