Pašvaldība Komisijas

2024. gada 29. februārī
Sēde sasaukta pulksten 13:30

Sēdes norises vieta: attālināti

Darba  kārtība:

 1. Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Pakalnes” sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0150, sadalīšanai;
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagasta Kārķos, “Kārķu skola”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0245, sadalīšanai;
 3. Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Zemdegas” sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0119, sadalīšanai;
 4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un jauna zemes nomas līguma slēgšanu par domājamās daļas no zemes vienības Valkā, Mazā Avotkalna iela 29, nomu;
 5. Par zemes nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes vienības Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.76”, nomu;
 6. Par zemes nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes vienības Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.55”, nomu;
 7. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Valkas pagastā, “Paksīši”, “Nomas objekts Nr.18-6”, nomu;
 8. Par zemes nomas līgumu pārjaunošanu par zemes vienību Vijciema pagastā, “Punkales” un “Mazpunkales”, nomu;
 9. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Valkā, Rīgas ielā 88, “Nomas objekts Nr.143”, nomu;
 10. Par A.B. iesniegumu;
 11. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Viesturi”, nomu;
 12. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Kārķu pagastā, “Priedkalnītes”, nomu;
 13. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Ērģemes pagastā, “Vēveri” un “Pauguržēguri”, nomu un atteikšanos no zemes vienību Ērģemes pagastā, “Cerēļnieki” un “Irbulītes”, nomas;
 14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par daļas no zemes vienības Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.16”, nomu;
 15. Par zemes nomas līguma slēgšanu par zemes vienības Valkā, Raiņa ielā 42A, nomu;
 16. Par nomas līguma atzīšanu par spēkā esošu un nomas līguma grozījumiem.
 17. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Kārķu pagastā, “Īves”, nomu;

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.