Datums 30. marts, 2023
Laiks10.00
Vieta Beverīnas iela 3

2023.gada 30.martā
Sēde sasaukta pulksten 10:00
Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

Domes sēdei tiek nodoršināta arī videotranslācija Valkas novada pašvaldības oficiālajā YouTube kontā: ŠEIT.

Darba kārtība:

 1. Par Valkas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu
  Ziņo – Dace Bašķe, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja
 2. Par *** iesnieguma izskatīšanu
  Ziņo – Dace Bašķe, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja
 3. Par zupas virtuves darbības nodrošināšanu Valkas novada iedzīvotājiem
  Ziņo – Dace Bašķe, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja
 4. Par Onkoloģijas pacientu atbalsta biedrības “Dzīvības koks” iesnieguma izskatīšanu
  Ziņo – Dace Bašķe, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja
 5. Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
  Ziņo – Līga Tetere - Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore
 6. Par grozījumiem Valkas novada pašvaldības domes 2023. gada 11. janvāra lēmuma Nr. 1 “Valkas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (protokols Nr. 1, 1. §) 17., 21., 23., 24. un 31.pielikumā
  Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
 7. Par D.Minajeva atbrīvošanu no Reklāmas izvietošanas komisijas locekļa amata
  Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja
 8. Par pašvaldības domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Somiju
  Ziņo – Unda Ozoliņa, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
 9. Par maksātnespējīgās SIA “ET Invest” iesnieguma izskatīšanu
  Ziņo – Gints Stālmeisters, Izpilddirektora vietnieks
 10. Par saistošo noteikumu “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu
  Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists
 11. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
  Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore
 12. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu uz nomas objektu Valkā, Rūjienas iela 31
  Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos
 13. Par pamatlīdzekļa “Pedeles upes dabas taka” izslēgšanu no bilances
  Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
 14. Par valsts kustamās mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
  Ziņo – Pēteris Pētersons, Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldes vadītājs
 15. Par rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu par zemes vienību nomu Valkas novadā
  Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists
 16. Par nomas līguma pārjaunošanu par telpu nomu Valkā, Rūjienas ielā 3E
  Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists
 17. Par zemes vienības Valkā, Rīgas ielā 26, lietošanu
  Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists
 18. Par Valkas novada pašvaldības iestāžu drukāšanas, kopēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
  Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis
 19. Par Valkas novada bērnu un jauniešu centra „Mice” Valkā, Semināra ielā 27 telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu
  Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis
 20. Par Valkas pilsētas šautuves maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
  Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis
 21. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Cimzes ielā 33, Valkā, kadastra apzīmējums 94010030110, tehniskās apbūves teritorijas izveidošanai, grozot teritorijas plānojumu
  Ziņo – Inga Aleksejeva, Projektu vadītāja
 22. Par projekta “Ražošanas teritorijas izveide Valkas pilsētā” izstrādi un līdzfinansēšanu
  Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
 23. Par Valkas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu
  Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
 24. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
  Ziņo – Andris Dainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
 25. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
  Ziņo – Unda Ozoliņa, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
 26. Par Valkas novadpētniecības muzeja direktores atbrīvošanu no amata
  Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs
 27. Par konkursa nolikuma Valkas novada pašvaldības izpilddirektora amata kandidātu atlasei apstiprināšanu
  Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs; Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja; Arita Ārgale, Personāla nodaļas vadītāja
 28. Par aizņēmuma ņemšanu Vienības gatves ielas braucamās daļas asfalta seguma atjaunošanai
  Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
 29. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2023.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2023.gada budžets”” apstiprināšanu
  Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
 30. Par daudzdzīvokļu māju “Māja 20”un “Māja 22” uzkrājumu nodošanu SIA “Valkas Namsaimnieks” bilancē
  Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
 31. Par pašvaldības domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Gruziju
  Ziņo – Unda Ozoliņa, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
 32. Par rakstiskas nomas tiesību izsoles uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija “Spundenieki”, Ērģemes pagasts”, atzīšanu par nenotikušu un tālāko rīcību ar objektu
  Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos
 33. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala “Vārpiņas”, Valkas pagastā, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
  Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos
 34. Par Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Raiņa iela 14-47, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
  Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos
 35. Par Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Stendera ielā 2-3, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu
  Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos
 36. Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Tālavas iela 5-35
  Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos
 37. Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Tālavas iela 5-34
  Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos
 38. Par Vienošanās slēgšanu par zemes vienības domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkas novada Zvārtavas pagastā, “Rožkalni”
  Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos
 39. Par rakstiskas cirsmas izsoles organizēšanu uz cirsmu Valkas pilsētā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0320
  Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos
 40. Par nomas tiesību  izsoles organizēšanu uz “Tirdzniecības namiņu” pie Zāģezera
  Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos
 41. Par pašvaldības domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Ukrainu
  Ziņo – Unda Ozoliņa, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece