Datums 31. marts, 2023
Laiks13.30
Vieta Attālināti

2023. gada 31. martā
Sēde sasaukta pulksten 13:30

Darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Viļņi”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Ezerviļņi” izveidošanu;
 2. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā, “Kalnsmērtes”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Kalnpriedes” izveidošanu;
 3. Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vijciema pagastā, “Austrumi”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 007 0105 sadalīšanai;
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Vāveres”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0186 sadalīšanai;
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Dāņkalni”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0056 sadalīšanai;
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Jaunbundas”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0399 sadalīšanai;
 7. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Kalnģērķi”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Ellas” izveidošanu;
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Kārķu pamatskola”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0244 sadalīšanai;
 9. Par 2022.gada 25.novembra Zemes komisijas lēmumā Nr.198 (prot.12.,1.§) “Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Poķi”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0092 sadalīšanai un jaunu nekustamo īpašumu “Kalnapoķi” un “Mežapoķi” izveidošanai” atcelšanu un jaunu nosacījumu apstiprināšanu;
 10. Par Valkas novada teritorijā esošo rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
 11. Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Senči” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Ziedoņi” izveidošanu;
 12. Par zemes nomas līgumu slēgšanu un pārjaunošanu ar personām, kuru piederošās ēkas atrodas uz pašvaldības zemes;
 13. Par zemes nomas līguma slēgšanu par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 153”, nomu;
 14. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Gaujas iela 7”, nomu;
 15. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 8”, nomu;
 16. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Valkas pagastā, “Dravas”, nomu;
 17. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 117”, nomu;
 18. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Jauntilgaļi 5”, nomu;
 19. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Jauntilgaļi 4”, nomu;
 20. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Rūķīši”, nomu;
 21. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Līksnas 1”, nomu;
 22. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 132”, nomu;

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.