Statuss:
Īstenošanā

Atbalsta programma

Augstas gatavības pašvaldību investīciju projekts 

Programma, fonds

Valsts budžeta finansējums

Projekta īstenošanas laiks

2022. gada 1.jūnijs līdz 2023. gada 31.decembris

Programmas mērķis

Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” “(turpmāk – MK noteikumi) un Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojuma Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā

Projekta mērķis/rezultāti

Investīciju projekta mērķis ir: pašvaldības pakalpojuma infrastruktūras attīstība labiekārtojot ēkas ‘’Čiekuriņi’’ teritoriju, Ērģemē, Ērģemes pagastā, Valkas novadā.

Investīciju projekta rezultāti ir: nodrošināta vides pieejamība iestādēm, kuras atrodas ēkā “Čiekuriņi”, paredzot stāvvietas šo iestāžu klientiem (t.s. ar īpašām vajadzībām), bērnu vecākiem, sakārtots nožogojums, bibliotēkas āra lasītava, gājēju ceļu tīkls un izveidots apgaismojums šajās teritorijās, kā arī (150 m) pievadceļam līdz skolai, bērnudārzam un pārējām iestādēm. 

Finansējums

Kopējais investīciju projekta finansējums ir: 471 314,24euro

Piešķirtais valsts budžeta līdzfinansējums

Investīciju projekta īstenošanai ir 400 617,10euro 

Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums: 70 697,14euro 1.

Noslēgti līgumi

Vienošanās ar VRAA par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai, Reģistrācijas numurs: 2/IP22/22/29

Kontaktinformācija:

Gunta Smane

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītāja vietniece
gunta.smane [at] valka.lv