Statuss:
Īstenošanā
Interreg logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli

Projekts Kopīgi treniņi un sacensības Igaunijā un Latvijā”
(angļu valodā akronīms “Together in sports”)

Projekta nosaukums, projekta Nr.

Kopīgi treniņi un sacensības Igaunijā un Latvijā
akronīms „Kopīgi sportā”

projekta numurs EE-LV00009

Projekta nosaukums angļu valodā:

“Joint trainings and competitions in Estonia and Latvia”
akronīms “Together in sports”

Programma

Interreg VI-A Igaunijas – Latvijas 2021 - 2027 programma

Projekta īstenošanas laiks

2023. gada 1.augusts līdz 2023. gada 30.novembris

Projektu īsteno (3 partneri)

Projekta vadošais finansējuma saņēmējs: Valkas novada pašvaldība

Projekta partneri:
Valgas pašvaldība (Valga Vallavalitsus)
Smiltenes novada pašvaldība

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir otras valsts labās pieredzes pārņemšana un savstarpējās sadarbības uzlabošana sporta jomā Latvijas un Igaunijas pierobežas Valkas, Smiltenes un Valgas pašvaldībās, kā arī veicināt sporta skolu/klubu audzēkņu un sporta treneru sadarbību, projekta ietvaros noorganizējot pieredzes apmaiņas vizītes, sporta nometnes un starptautiskas sporta sacensības/turnīrus projektu partneru pašvaldībās Latvijā un Igaunijā.

Aktivitātes

Projekta ietvaros plānots noorganizēt visu projekta partneru:

  1. sporta speciālistu pieredzes apmaiņas braucienu uz Tartu un Pērnavu, lai iepazītu šo pašvaldību labo pieredzi sporta pasākumu un sporta skolu/klubu darba organizēšanā.
  2. Sporta skolu/klubu audzēkņu pieredzes apmaiņas braucienu uz Ventspils olimpisko centru. Ventspils ir izvēlēta kā viens no labākajiem jauno sportistu sagatavotājiem un sporta pasākumu organizatoriem Latvijā, un tur iegūtā pieredze būs labs ieguldījums viņu turpmākā izaugsmē.
  3. Nometni futbolistiem un futbola turnīru,
  4. Nometni basketbolistiem un basketbola turnīru,
  5. Florbola turnīru,
  6. Nometni vieglatlētiem un sacensības vieglatlētikā,
  7. Pieredzes apmaiņas braucienu ložu šāvējiem un ložu šaušanas sacensības.

 

Projekta kopējais finansējums

EUR 87 500

Igaunijas – Latvijas programmas līdzfinansējums

EUR 70000 (80 % no attiecināmām izmaksām)

Valkas novada pašvaldības budžets

EUR 36305, tai skaitā programmas līdzfinansējums ir 80% vai EUR 29044, valsts finansējums EUR 3630.50 un pašvaldības EUR 3630.50 EUR

Projekta koordinators,

kontaktinformācija

 

Gunta Smane
Attīstības un projektu daļas
vadītāja
Mob. tālr.: 26463408
Tālr.: 64707478
e-pasts: gunta.smane@valka.lv

Projekta afiša

Gunta Smane

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītāja vietniece
gunta.smane [at] valka.lv