2022.gada 22.novembrī notika pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – daļas no zemes vienības un uz tās esošās ēkas Tālavas ielā 12, Valka, Valkas novads, nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli. Mutiskās izsoles rezultātā nomas tiesības ieguva Akciju Sabiedrība “Akvedukts”, ...
Tips
Izsoļu rezultāti

2022.gada 22.novembrī notika pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – daļas no zemes vienības un uz tās esošās ēkas Tālavas ielā 12, Valka, Valkas novads, nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Mutiskās izsoles rezultātā nomas tiesības ieguva Akciju Sabiedrība “Akvedukts”, reģ. Nr.40003236340SIA.

Līguma termiņš 15 (piecpadsmit) gadi. Nomas maksa 231,00 EUR (divi simti trīsdesmit viens euro 00 centi) mēnesī. Papildus Nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, kā arī nomnieks veic visu nodokļu, nodevu un jebkādus citus maksājumus, kas saistīti ar nomnieka saimniecisko darbību objektā, tajā skaitā maksā nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.