Valkas novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli uz daļu no pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Tālavas iela 12, Valka, Valkas novads, ko veido: 1) ēkas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0112 001 daļa, kas sastāv no sekojošām telpām: Nr.1, platība ...
Tips
Nomas tiesību izsoles
Statuss
Noslēdzies

Valkas novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli uz daļu no pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Tālavas iela 12, Valka, Valkas novads, ko veido:

  1. ēkas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0112 001 daļa, kas sastāv no sekojošām telpām: Nr.1, platība 189,3m2; Nr.2, platība 25,9m2; Nr.3, platība 16,6m2; Nr.4, platība 14,9m2; Nr.5, platība 149,7m2; Nr.6, platība 70,4m2; Nr.10, platība 3,1m2 un daļa no Nr.9 aptuveni 11m2, saskaņā ar Izsoles noteikumu Pielikumā Nr. 1, norādīto izvietojuma shēmu;
  2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0112, daļas aptuveni 0,13ha platībā, pār kuru ir nodrošināmas ceļa servitūta tiesības par labu garāžu īpašumiem, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0132 un piekļuvei pie ēkas otras daļas, saskaņā ar Izsoles noteikumu Pielikumā Nr.2, norādīto izvietojuma shēmu.

Nosacītā nomas maksa mēnesī: 231,- EUR bez PVN.

Reģistrācijas maksa 30,-  EUR.

Nodrošinājuma nauda 277,- EUR

Izsoles solis 25,- EUR

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 15 gadiem.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 21.11.2022. plkst.16.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

Izsole notiks 22.11.2022 plkst.10.00, Valkas novada pašvaldības 2. stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītāju T.Simtiņu, mob.tel. +37125625455.