Izglītība
Valkas novada stipendiju konkurss novada studējošajiem 2022./2023. akadēmiskajā gadā
 1. Profesionālās stipendijas piešķiršanas mērķis:
  1. rosināt Valkas novada jauniešus apgūt novadā nepieciešamas specialitātes;
  2. veicināt Valkas novada jauniešu atgriešanos strādāt novadā.
 2. Valkas novada dome 202./20232. akadēmiskajā gadā piešķir stipendijas sekojošās specialitātēs studējošajiem studentiem/audzēkņiem:
  1. mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, vai stīgu instrumentu spēle;
  2. mūzikas skolotājs;
  3. pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs;
  4. angļu valodas skolotājs;
  5. informātikas skolotājs;
  6. fizikas skolotājs;
  7. sporta skolotājs vai vieglatlētikas treneris;
  8. igauņu valodas speciālists;
  9. psihologs;
  10. deju skolotājs, horeogrāfs
  11. cita novadam nepieciešamā specialitāte (pieteikumu izvērtēs stipendiju piešķiršanas komisija).
 3. Pieteikties stipendijai var novadā deklarētie pretendenti, kuri uzsāk mācības vai pretendenti, kuri jau mācās.
 4. Pretendentiem Valkas novada pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
  1. personīgs iesniegums, kurā norādīta informācija
  2. par pretendentu (vārds, uzvārds, deklarētā dzīves vieta, telefona numurs, e-pasta adrese, bankas konta rekvizīti),
  3. par studiju programmu (augstskolas nosaukums, mācību programma, iegūstamā kvalifikācija, mācību uzsākšanas gads, mācību veids (pilna laika, nepilna laika), prognozētais diploma saņemšanas gads (studiju ilgums))
  4. apliecinājums stāties darba attiecībās Valkas novada pašvaldības iestādē vai ar pašvaldības izraudzītu darba devēju, vai turpināt esošās darba attiecības Valkas novadā pēc mācību pabeigšanas;
  5. izziņa no mācību iestādes -1.kursa studentiem par uzņemšanu vai citu kursu studentiem par studiju turpināšanu studiju programmā 2022./2023. akadēmiskajā gadā.
 5. Dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada 30. septembri (ieskaitot)klientu apkalpošanas centrā  Beverīnas ielā 3, Valkā  vai elektroniski novads@valka.lv vai pa pastu Stipendiju konkursam, Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV4701.
 6. Ar normatīvajiem dokumentiem var iepazīties Valkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļā Pašvaldība-> Dokumenti -> Noteikumi
  *noteikumi nr.7  (2016. gada 24. novembrī) Valkas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība novada studējošajiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.*pašvaldības domes lēmums  2022. gada 26. maijā Par 2022./2023. akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām.
 7. Kontaktpersona: Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks, tel. +371 25779961, e-pasts Rolands.rastaks@valka.lv, Semināra iela 9, 15.kab.