Attēls

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3.punktu Valkas novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus 627.79 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas 42 mirušām personām.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 5.punktu un 26. panta 6.1 daļu Valkas novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus 281.02 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas 95 personām.

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu un Maksātnespējas likuma 164. pantu, Valkas novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1741.70 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas 1 fiziskai personai.

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Daira Zalužinska