Attēls

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu un Maksātnespējas likuma 164. pantu, Valkas novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu 122.75 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas 2 fiziskām personām.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punktu, Valkas novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus EUR 4855.56, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas trīs likvidētiem uzņēmumiem.

 

Nr.p.k.

Nosaukums

1.

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Breeze”

2.

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIC TANK”

3.

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRESTIŽS”

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Daira Zalužinska