Attēls

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 5.punktu Valkas novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus 699.49 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas 2 juridiskām personām.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 5.punktu Valkas novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu 170.60 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas 1 fiziskai personai.

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu un Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo un trešo daļu, Valkas novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu 227.87 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas 1 fiziskai personai.

 

Informāciju sagatavoja:

Daira Zalužinska,

Valkas novada domes

nekustamā īpašuma nodokļa administratore