Attēls

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punktu, Valkas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu 19.92 EUR, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu likvidētam uzņēmumam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kurdex”.

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu un Maksātnespējas likuma 164. pantu, Valkas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1116.80 EUR, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas 1 fiziskai personai.

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3.punktu Valkas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu 78.96 EUR, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu 1 mirušai personai.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63. panta 1. daļas 1. punktu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 9. daļas 4.punktu un 25. panta 3. daļu Valkas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu 46.50 EUR, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu vienai fiziskai personai.

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada pašvaldības

nekustamā īpašuma nodokļa administrators

Daira Zalužinska