Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Zvārtavas pagastā “Luturmežsargmāja”, kadastra numurs 9496 010 0030, kas sastāv no zemes platība 0,4964ha un dzīvojamās mājas. Izsoles sākuma cena 3690.- EUR. Reģistrācijas maksa 30.00, EUR ...
Tips
Nekustamā īpašuma atsavināšana
Statuss
Noslēdzies

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Zvārtavas pagastā “Luturmežsargmāja”, kadastra numurs 9496 010 0030, kas sastāv no zemes platība 0,4964ha un dzīvojamās mājas.

Izsoles sākuma cena 3690.- EUR.

Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un nodrošinājums 360,- EUR jāiemaksā Valkas novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.

Izsolāmo objektu var apskaīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. +371 29145365.

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 13.10.2022. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

Piedāvājumu atvēršana 14.10.2022. plkst. 10:00, Valkas novada pašvaldības 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valkā.