Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas zemes vienībās Valkas novada Valkas pilsētā ar kadastra apzīmējumiem: 9401 008 0211, 9401 008 0223, 9401 007 0312, 9401 008 0501, 9401 008 0214 un 9401 008 0217, saskaņā ar izsoles noteikumu 5.punktā norādīto ..
Tips
Citas izsoles
Statuss
Noslēdzies

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas zemes vienībās Valkas novada Valkas pilsētā ar kadastra apzīmējumiem: 9401 008 0211, 9401 008 0223, 9401 007 0312, 9401 008 0501, 9401 008 0214 un 9401 008 0217, saskaņā ar izsoles noteikumu 5.punktā norādīto sarakstu. Cirsmas tiks izsolītas kā viens vesels objekts. Cirsmu kopējā krāja – 282,47 m3.

Izsoles sākuma cena 12 434,02 EUR. Nodrošinājums 1243.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.00 EUR jāiemaksā Valkas novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, pirms pieteikuma iesniegšanas.

Pieteikumu reģistrācijas- Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 21.12.2022. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00, kontaktinformācija pa tālruni 647 07499.

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks: 2022.gada 22.decembrī plkst.10.00, Valkas novada pašvaldības 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 38.punktā noteiktajā kārtībā.

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. +371 25744199.

 Ciršanas apliecinājumi, nogabalus raksturojošie rādītāji un Cirsmu piedāvājumu cenas aprēķini: