Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Vijciema pagastā “Bērzāji”, kadastra numurs 9492 003 0029, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0011, platība 20,84ha. Izsoles sākuma cena 73 300,- EUR. Reģistrācijas ...
Tips
Nekustamā īpašuma atsavināšana
Statuss
Noslēdzies

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Vijciema  pagastā “Bērzāji”, kadastra numurs 9492 003 0029, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0011, platība 20,84ha.

Izsoles sākuma cena 73 300,- EUR.

Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un nodrošinājums 7330,- EUR jāiemaksā Valkas novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. +371 29145365.

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 16.06.2022. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. +371 64707499.

Piedāvājumu atvēršana 17.06.2022. plkst. 10:00, Valkas novada pašvaldības 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valkā.