Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā “Vecspilves”, kadastra numurs 9452 002 0067, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0067, platība 0.2ha un dzīvojamās mājas. Izsoles sākuma cena 4760.- EUR. Reģistrācijas ...
Tips
Nekustamā īpašuma atsavināšana
Statuss
Noslēdzies

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā “Vecspilves”, kadastra numurs 9452 002 0067, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0067, platība 0.2ha un dzīvojamās mājas.

Izsoles sākuma cena 4760.- EUR.

Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un nodrošinājums 470,- EUR jāiemaksā Valkas novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa.

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob.tel. +371 26280656.

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 21.04.2022. plkst. 16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

Piedāvājumu atvēršana 22.04.2022. plkst. 10:00, Valkas novada pašvaldības 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valkā.”