Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli uz zemes vienību daļu nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem: Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Zemes gabala ...
Tips
Nomas tiesību izsoles
Statuss
Noslēdzies

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli uz zemes vienību daļu nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:  

Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība,

ha

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro

Zemes gabala iznomāšanas mērķis

Vijciema pagasts, 9492 004 0153

“Ratnieki 1” (turpmāk tekstā  – “1. Ratnieki)

10.191

584.00

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

Vijciema pagasts, 9492 004 0503

“Ratnieki 1” (turpmāk tekstā – “2. Ratnieki)

10.884

607.00

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

Vijciema pagasts, 9492 004 0164

“Rubeņi”

2.961

152.00

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

Nomas objekti tiek iznomāti uz laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles” vai sazinoties ar Kontaktpersonu – Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Vindēlu, tel. +371 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv.

Pieteikumu saņemšana un to reģistrācija notiek Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2022. gada 27. oktobra plkst.16.00. Nosūtot pieteikumu pa pastu vai e-pastu, jāņem vērā, lai pieteikumi tiktu saņemti Pašvaldībā līdz šajā punktā norādītajam termiņam (27.10.2022., plkst. 16.00).

Ievērībai! Lūgums par plānoto pieteikuma iesniegšanas laiku paziņot Kontaktpersonai!

Izsoles dalībnieks līdz 2022. gada 27. oktobra plkst.16.00 iemaksā reģistrācijas maksu 5.00 euro (pieci euro un 00 centi) apmērā. Reģistrācijas maksa atsevišķi jāieskaita Pašvaldības norēķinu kontā AS „SEB banka", bankas kods: UNLALV2X, konta Nr.: LV16UNLA0050014283134. Maksājuma mērķī norādams: „Reģistrācijas maksa dalībai nomas tiesību izsolei uz zemes vienību Vijciema pagastā, 1. Ratnieki/2. Ratnieki/Rubeņi” (izvēlēties vajadzīgo nomas objektu).

!!! Reģistrācijas maksa par katru nomas objektu ir maksājama atsevišķi!

Izsole notiks 2022. gada 28. oktobrī, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1. stāva apspriežu zālē, paredzot katram izsoles objektam šādus laikus:

Nosaukums

Izsoles laiks

Nosaukums

Izsoles laiks

“1. Ratnieki”

10.15 – 10.45

“Rubeņi”

11.15 – 11.45

“2. Ratnieki”

10.45 – 11.15

Nomas objektus var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Kontaktpersonu.