Sabiedrības ziņas
Ņemot vērā darba devēju ierosinājumus, veiktas izmaiņas NVA pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanas nosacījumos

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Sadarbībā ar darba devējiem īstenojot aktīvos nodarbinātības pasākumus, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) gan aptauju, gan pārrunu un diskusiju, gan pieredzes apmaiņas veidā regulāri noskaidro un analizē pasākumu īstenotāju viedokļus un ierosinājumus pakalpojumu pilnveidei. Ņemot vērā darba devēju priekšlikumus, veiktas vairākas izmaiņas pasākuma “Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība) norises nosacījumos.

No 2021. gada 25. novembra:

  • palielināts obligātās veselības pārbaudes izdevumu kompensācijas apmērs pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem;
  • atcelts nosacījums darba devējam turpināt darba tiesiskās attiecības ar praktisko apmācību pabeigušo bezdarbnieku vismaz trīs mēnešus;
  • praktisko apmācību var īstenot arī ārstniecības iestādes.

No 2022. gada 1. janvāra tiem darba devējiem, kuri veic bezdarbnieku ar invaliditāti praktisko apmācību, tiks dotētas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas.

Atgādinām, ka pasākums “Apmācība pie darba devēja” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros, lai sagatavotu darba devējam vajadzīgos speciālistus, izvēloties un uzņēmuma vidē apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus. Praktiskā apmācība tiek organizēta profesionālās kompetences apgūšanai, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei un ilgst līdz četriem mēnešiem. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Praktiskās apmācības ilgums tiek noteikts, ņemot vērā apgūstamās profesijas profesionālās kvalifikācijas līmeni. Pirmā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas bezdarbnieki apgūst 2 mēnešus, otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas - 3 mēnešus, bet trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas – 4 mēnešus.

Par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām bezdarbniekam tiek maksāta darba alga. Ikmēneša dotācijas apmērs bezdarbnieka darba algai arī tagad ir pielāgots apgūstamās profesijas profesionālās kvalifikācijas līmenim:

  • Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis – 300 eiro;
  • Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis – 350 eiro;
  • Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis – 350 eiro.

Bezdarbniekam praktiskās apmācības laikā ir iespēja saņemt obligātas veselības pārbaudes kompensāciju līdz 50 eiro apmērā.

Ja praktiskās apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 kilometru attālumā no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas, bezdarbnieks var saņemt arī reģionālas mobilitātes atbalstu - līdz 150 eiro mēnesī transporta izdevumu un dzīvojamās telpas īres apmaksas kompensācijai.

NVA ikmēneša dotācija praktiskās apmācības vadītāja darba apmaksai ir 10 eiro par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem.

Darba devējs, īstenojot praktisko apmācību, saņem arī vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 100 eiro) un vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 1000 eiro).

Savukārt darba devējam ir jānodrošina bezdarbniekam pieteikumā iepriekš norādītā darba alga, kas kopā ar algas dotāciju nebūtu mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu. Darba devējam jānodrošina nepieciešamā teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī kvalificēts darba vadītājs, kas bezdarbniekam palīdz iegūt un nostiprināt profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas. Darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas par pasākumā iesaistīto bezdarbnieku, kuram nav noteikta invaliditāte.

Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam tiek izsniegts rakstisks apliecinājums par profesionālo prasmju un iemaņu apgūšanu un apgūto zināšanu novērtējums.

Lai saņemtu NVA atbalstu praktiskai apmācībai, darba devējam ir jānodrošina no jauna izveidota darbavieta vai darbavieta, kas ir vakanta. Praktiskajā apmācībā netiek iesaistīti tādi bezdarbnieki, kuri pie attiecīga darba devēja bija nodarbināti vismaz 12 mēnešus pirms praktiskās apmācības pasākuma īstenošanas uzsākšanas.

Praktiskās apmācības īstenošanai aicināti pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas un izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana.

Detalizētāka informācija pieejama NVA vietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/apmaciba-pie-darba-deveja

Informāciju sagatavoja:

Nodarbinātības valsts aģentūras

Attīstības un analītikas departaments
Attīstības un stratēģiskās komunikācijas nodaļa