Projektu aktualitātes
Nodots ekspluatācijā ūdenssaimniecības infrastruktūras būvobjekts

15.jūnijā tika nodoti ekspluatācijā izbūvētie un rekonstruētie ūdenssaimniecības elementi Kārķu ciemā. Būvdarbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (id.Nr. 3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/026/010) ietvaros, īstenojot tehniskajā projektā „Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, artēziskais urbums un ūdens sagatavošanas iekārtas Kārķu ciemā, Kārķu pagastā, Valkas novadā” iekļautās komponentes.

Saskaņā ar 2011.gada 23.augustā noslēgtā līguma nosacījumiem, būvdarbus Kārķu ciemā veica SIA „Wesemann”. Tehniskā projekta un autoruzraudzību veica SIA „Pro Via”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA „Firma L4”. Projekta kopējās izmaksas ir 463 584.52LVL, no kuriem  274228.30 LVL jeb 85% no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums un 48393.23 LVL jeb 15% no attiecināmajām izmaksām ir pašvaldības līdzfinansējums. Valkas novada domes projekta līdzfinansējums no kopējām projekta izmaksām ir 189356.22 LVL.

Kopumā tika izbūvēti 1355 m ūdensapgādes un 1995,8 m kanalizācijas tīklu, 1 kanalizācijas pārsūknēšanas stacija un 131,7 m garš kanalizācijas spiedvads. Ciema centra daļā tika izbūvēti un rekonstruēti ūdensapgādes maģistrālie tīkli un pievadi, kā arī kanalizācijas tīklu posmi, kas samazinās ūdens zudumus tīklā un infiltrāciju kanalizācijas sistēmā. Projekta īstenošanas laikā tika izbūvēti kanalizācijas pievadi 17 mājsaimniecībām Līvānu māju rajonā, kas nodrošina iedzīvotājiem iespēju izmantot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus. Realizējot projektu, tika sakārtota dzeramā ūdens ieguves vieta – ierīkots jauns artēziskais urbums, rekonstruēts esošais artēziskais urbums, uzstādītas otrā pacēluma sūkņu stacijas un dzeramā ūdens sagatavošanas tehnoloģiskās iekārtas, kas Kārķu ciema iedzīvotājiem nodrošina kvalitatīvu un normatīviem aktiem atbilstošu dzeramo ūdeni ar stabilu spiedienu.

Projekta mērķis bija ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Attēls

____________________________________________________________________________________________

PROJEKTU „VALKAS NOVADA KĀRĶU  CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Sīkākai informācijai:

Eduards Ivļevs

Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs
eduards.ivlevs [at] valka.lv