Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2021.gada 29.jūlijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu ceturtās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.10, 17.§).

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs ir Valkas novada dome. Plānošanas dokuments attiecas uz Valkas novada teritorijas atļauto izmantošanu, teritorijas izmantošanas veidiem. Valkas novada teritorijas plānojuma īstenošana ietekmēs Valkas novada teritoriju.

Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas, sākot no 17.augusta. Ar teritorijas plānojuma grozījumu ceturto redakciju var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, izņemot piektdienas, kad līdz 16:00,  vai internetā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21021 , vai šeit zemāk.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks 2021.gada 30.augustā plkst. 17:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, Valkā, Valkas novadā.

Rakstveida priekšlikumus sūtīt Valkas novada domei, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701 vai elektroniski (ar elektronisko parakstu) uz domes e-pastu: novads@valka.lv