Projektu aktualitātes
Uzsākti būvdarbi ūdensapgādes tīkla posma izbūvei Rīgas ielā

2015.gada 2. februārī, Valkā, starp Valkas novada domi un SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ. Nr. 44103008831  tika parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem, kas attiecas uz ūdensapgādes tīkla posma izbūvi Rīgas ielā. Ūdensapgādes tīkla posma izbūve tiks veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016 ietvaros.

2015.gada 2. jūnijā tika uzsākti būvdarbi. Atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, būvdarbi jāpaveic 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Līguma kopējās izmaksas sastāda 43 506.61 EUR bez PVN, no attiecināmām izmaksām 95% EUR finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, savukārt, 5% EUR no attiecināmām izmaksām tiek segtas no Valkas novada domes/finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Būvuzraudzību objektā nodrošina SIA „Geo Consultants” Nr.:40003340949. Būvuzraudzības līguma summa sastāda 3950.00 EUR bez PVN. Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. Līguma ietvaros tiks izbūvēts ūdensapgādes tīkla posms, kas nodrošinās ar Valkas pilsētas ūdeni Rīgas un Indrānu ielu teritorijas uzņēmumus (SIA „Rainer Auto”, degvielas uzpildes staciju „Virši”, SIA „Indrāni - V”, SIA „Prestižs”) un  Valsts  Sociālās aprūpes centru „Vidzeme” filiāle  „Valka”. Sīkākai informācijai: Eduards Dzilna Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” koordinators. 64722236; 26128051


PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPUJUMU ATTĪSTĪBA VALKĀ, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME. PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA. Ieguldījums Tavā nākotnē!