9401 005 0526, platība 0.1963 m2
Iznomā vai pārdod?
Iznomā zemi
apakštips 1
Mazdārziņš

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām mazdārziņa ierīkošanai ir pieejama daļa no zemes vienības Valkā, Burtnieku iela 9, kadastra apzīmējums 9401 005 0526, platība 0.1963  m2. Zemes vienības izvietojuma shēma:

 

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām mazdārziņa ierīkošanai ir pieejama daļa no zemes vienības Valkā, Burtnieku iela 9, kadastra apzīmējums 9401 005 0526, platība 0.1963  m2

Zemes nomas maksa par zemes vienības daļas nomu ir nosakāma saskaņā ar 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu – 28.00 euro gadā bez PVN

Ja vēlaties pieteikties zemes vienības daļas nomai, lūdzam aizpildīt attiecīgu iesniegumu, kas ir pieejams elektroniski


Aizpildīto iesniegumu ir iespējams iesniegt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3, vai elektroniski, sūtot ar drošo elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu: novads@valka.lv .

Tāpat, iesniegumu ir iespējams aizpildīt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālista: