94010040149, platība 3 534 m2
Iznomā vai pārdod?
Iznomā zemi

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām ir pieejama daļa no zemes vienības Valkā, Poruka ielā 8, kadastra apzīmējums 9401 004 0149, platība 3 534 m2, atbilstoši pievienotai zemes vienības daļas izvietojuma shēmai.

Zemes nomas maksa par zemes vienības nomu ir paredzama 28.00 euro gadā bez PVN.

Ja vēlaties pieteikties zemes vienības daļas nomai, lūdzam aizpildīt attiecīgu iesniegumu, kas ir pieejams elektroniski

Aizpildīto iesniegumu ir iespējams iesniegt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3, vai elektroniski, sūtot ar drošo elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu: novads@valka.lv .

Tāpat, iesniegumu ir iespējams aizpildīt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3.

Ja (2) divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas uz minētās zemes vienības daļas nomu pieteiksies vairākas personastiks rīkota nomas tiesību izsole.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālista