Iznomā vai pārdod?
Iznomā zemi
apakštips 1
Mazdārziņš

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām ir pieejama daļa no zemes vienības Valkā, Austras ielā 8A, kadastra apzīmējums 9401 005 0014, platība 570 m2

Nomāt ir iespējams kā visu zemes vienības daļu, tā arī daļu no attiecīgās daļas, Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistam to saskaņojot un ierādot tās dabā.

Zemes nomas maksa par katras zemes vienības daļas nomu ir aprēķināma saskaņā ar Valkas novada domes 2019. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr.38 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.1. punktu – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 10 euro gadā.

Ja vēlaties pieteikties zemes vienības daļu nomai, lūdzam aizpildīt attiecīgu iesniegumu, kas ir pieejams elektroniski

Aizpildīto iesniegumu ir iespējams iesniegt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3, vai elektroniski, sūtot ar drošo elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu: novads@valka.lv .

Tāpat, iesniegumu ir iespējams aizpildīt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālista