Statuss:
Īstenošanā
Attēls

Projekta nosaukums, nr.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

8.3.2.2/16/I/001

Programma, fonds

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena

"Izglītība, prasmes un mūžizglītība"8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākums "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada jūnijs – 2019. gada augusts

Līgums noslēgts 2017. gada 22. jūnijā  (1. kārta).

2019. gada 28. augustā noslēgta vienošanās par projekta darbības laika pagarināšanu līdz 2021. gada 31. augustam (2. kārta).

2021. gada 1. septembrī noslēgta vienošanās par projekta darbības laika pagarināšanu līdz 2023. gada 31. augustam (3. kārta).

Partneri

Valsts izglītības satura centrs Valkas novada pašvaldība

Projekta mērķis

Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Valsts izglītības satura centrs (VISC), pedagogi, izglītojamie.

Aktivitātes

  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana). 
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Projekta ieviešana

Skolās tiek veidota atbalsta sistēma, pedagogi veic individuālu darbu ar talantīgajiem skolēniem un arī ar tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.  Ārpusstundu pasākumi tiek veidoti ar mērķi dot iespēju skolēniem darboties tādās jomās, kādas šobrīd nenodrošina novadā pieejamā interešu izglītība. Projektā ir iesaistīti Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pedagogi un Ērģemes pamatskolas pedagogi. 

Par projekta līdzekļiem tiek finansēts pedagogu darbs (nodarbības individualizētam atbalstam, pedagoga palīgs, interešu izglītības pedagogs, fizikas laborants) un ārpusstundu pasākumi (interešu izglītības nodarbības, pasākumi), STEM materiāli tehniskā bāze (lego roboti, laboratorijas piederumi).

Pirmajā kārtā 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai sagatavoti 4 plāni mācību satura jomās un 6 ārpusstundu pasākumu plāni. Ērģemes pamatskolai 3 plāni mācību satura jomās un 2 ārpusstundu pasākumu plāni.

Otrajā kārtā 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai sagatavoti 18 plāni mācību satura jomās un 3 ārpusstundu pasākumu plāni. Ērģemes pamatskolai 3 plāni mācību satura jomās.

Trešajā kārtā 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai sagatavoti 4 plāni mācību satura jomās un 1 ārpusstundu pasākumu plāns. Ērģemes pamatskolai 2 plāni mācību satura jomās.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas

Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR

Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Sadarbības partnerim 

1.kārta   2017.-2019.g.    49 848,80 EUR, 

2.kārta   2019.-2021.g.    84 666,90 EUR, 

3.kārta   2021.-2023.g.    40 826,41 EUR, 

Par projektu: 

Projekta koordinators, kontaktinformācija

Atbildīgie skolās :

  • Lilita Kreicberga Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore
  • Gita Avote Ērģemes pamatskolas direktore

Rolands Rastaks

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
rolands.rastaks [at] valka.lv