Statuss:
Īstenošanā
ikvd-nap-esesf_0.jpg

Projekta nosaukums, nr.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 8.3.4.0/16/I/001

Programma, fonds

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada jūnijs – 2023. gada decembris

Partneri

Izglītības kvalitātes valsts dienests Valkas novada dome

Līgums noslēgts 30.08.2017.

Projekta mērķis

Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus..

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei
  • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Aktivitātes

Atbalsts pašvaldībām - starpinstitucionālā sadarbība, informācijas sistēma, finansējums jauniešu iniciatīvu projektiem.

Atbalsts skolotājiem – profesionālā pilnveide, semināri un darbnīcas, supervīzijas, metodiskie materiāli.

Atbalsts skolēniem – individuālā pieeja, konsultācijas, atbalsts personāls, materiālais atbalsts.

Projekta ieviešana

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.  Šajā projektā iesaistīta Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija un 12 pedagogi.

Plānots iesaistīt 20 skolēnus. Lai sekmīgi iekļautos izglītības apguvē, katram riska grupas skolēnam tiks izstrādāts individuālais atbalsta plāns un pedagogi nodrošinās šī plāna izpildi. Par projekta līdzekļiem tiks apmaksāts pedagogu vai citu speciālistu darbs. Paredzēts finansiāls atbalsts jauniešu pasākumiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas

Projekta kopējais attiecināmais finansējums: 36 150 528EUR

ES fondu finansējums: 30 727 948EUR

Valsts budžeta finansējums: 5 422 580

Papildus valsts budžeta finansējums 1 151 038 EUR

Sadarbības partnerim 2021. gadā 4160,53 EUR individuālo konsultāciju un 4600,00 EUR jauniešu projektu realizācijai

Projekta koordinators, kontaktinformācija

Par projektu: www.pumpurs.lv