Kontakti

ergeme.skola [at] valka.lv

Atrašanās vieta

„Ērģemes skola”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

Darbinieki

Agija Reiniece

Ērģemes pamatskolas direktore
ergeme.skola [at] valka.lv

Irīda Klaipa

Ērģemes pamatskolas lietvede
ergeme.skola [at] valka.lv

Dina Krama

Ērģemes pamatskolas sociālais pedagogs
ergeme.skola [at] valka.lv

Ilona Luca

Pavārs Ērģemē
ergeme.skola [at] valka.lv

Ilona Veidemane

Pavārs Kārķos
ergeme.skola [at] valka.lv

2021.gadā notika skolas akreditācija. Ērģemes pamatskola akreditēta līdz 11.04.2027.

Ērģemes pamatskolas kolektīvs

 • 60 pirmsskolas izglītības grupu audzēkņi
  • 3 grupas Ērģemē 47audzēkņi
  • 1 grupa Kārķos 13  audzēkņi
 • 103 pamatskolas klašu izglītojamie
 • 25 pedagogi
 • psihologs
 • logopēds
 • sociālais pedagos
 • 14 tehniskie darbinieki

Skola īsteno:

 • pirmsskolas izglītības programmu
 • pamatizglītības programmu
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Mācību darbs

 • Pirmsskolas izglītības grupu darba laiks
  • Bitītes  no plkst. 7.30 līdz 17.30
  • Zaķēni no plkst. 7.00 līdz 18.00
  • Lācēni no plkst. 7.00 līdz 18.00
  • Kārķu grupiņa no plkst. 7.30 līdz 17.30
 • Pirmsskolas izglītības satura apguve tiek organizēta rotaļnodarbību veidā
 • Rotaļājoties un spēlējoties bērni iepazīst sevi, savu ģimeni, pagastu un valsti, izzina latviešu tautas tradīcijas.
 • Pamatskolas klasēs stundu sākums plkst. 8.30.
 • Izglītojamajiem un viņu vecākiem skolas elektroniskajā žurnālā „e – klase” pieejama informācija
  • mācību sasniegumu vērtējumi
  • kavējumi
  • stundu saraksts
  • mājas darbi

Skolas dzīvē aktīvi iesaistās

 • Skolas padome
 • Skolēnu pašpārvalde

Izglītojamajiem ir iespēja

 • apmeklēt individuālās, grupu nodarbības
 • saņemt mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas
 • piedalīties interešu izglītības nodarbībās
  • tautas deju kolektīvā
  • teātra pulciņā
  • vokālajā ansamblī
  • Ērģemes 687.mazpulkā
  • dizaina pulciņā
  • jauno satiksmes dalībnieku pulciņā
  • sporta pulciņā
  • datorikas pulciņā
 • saņemt psihologa, logopēda un sociālā pedagoga palīdzību
 • pavadīt brīvo laiku pagarinātajā dienas grupā
 • izmantot informātikas kabinetu ar interneta pieslēgumu
 • brīvajā laikā lasīt periodiku un iepazīties ar jaunākajām grāmatām skolas bibliotēkā

Izglītojamajiem ir iespēja

 • skolas apkārtni un telpu noformējumu
 • vienota parauga skolas dienasgrāmatu
 • panākumiem sportā
 • interešu izglītības pulciņu dalībnieku sasniegumiem
 • atzinīgi novērtētu dalību dažādos konkursos un projektos
 • skolas muzeju
 • gadu gaitā izveidotām tradīcijām
  • Zinību dienas teatralizēto uzvedumu
  • Pārgājienu
  • Sporta dienu
  • Dzejas dienu
  • Skolotāju dienu,
  • Mārtiņdienas gadatirgu
  • Lāčplēša dienas lāpu gājienu
  • Latvijas dzimšanas dienas svinībām
  • Piparkūku rītu
  • Ziemassvētku uzvedumu
  • Barikāžu atceres dienas pasākumu
  • Ēnu dienu
  • Ģimenes dienai veltītu pēcpusdienu
  • Pēdējo zvanu
  • Izlaidumu
 • Skola celta 1880.gadā, pagasta iedzīvotājiem sagādājot kokmateriālus tuvējos mežos un savedot laukakmeņus no saviem tīrumiem. Sākumā draudzes skolā bija 2 klases, visi skolēni mācījās vienā telpā petrolejas lampu gaismā.
 • Gadiem ritot, mainījies gan mācību saturs, gan telpu skaits un aprīkojums. Domājot par bērnu labāku izglītošanu, 1964.gadā laukakmeņu skolas ēkai piekļāvies balto ķieģeļu nams.
 • Kopš 2000.gada Ērģemes pamatskolai ir savs karogs, kura zīmējuma skici veidojis skolotājs Donalds Smelteris.
 • 2010.gada 30.jūlijā Ērģemes pamatskolas 130 gadu jubilejas svinībās savu pirmatskaņojumu piedzīvoja „Dziesma skolai”, kuras vārdu autore ir skolotāja Līga Vilciņa, bet mūziku komponējis Daumants Ķīkulis.
 • mācības notiek plašās un gaišās telpās
 • nodrošināta veselīga ēdināšana:
  • pirmsskolas grupu audzēkņiem – brokastis, pusdienas un launags
  • pamatskolas izglītojamajiem – otrās brokastis un pusdienas
  • dalība programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”
  • dalība Eiropas Sociālā fonda projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” – peldēšanas apmācība
 • bērniem nodrošināts transports uz skolu un mājām
 • tiek veicināta dalība ārpus skolas organizētos konkursos
 • notiek atraktīvi ārpusstundu pasākumi, kuru organizēšanā iesaistās izglītojamie
 • plānoti un kvalitatīvi organizēti karjeras izglītības pasākumi
 • izglītojamo vecāki aicināti iepazīt skolas ikdienu, piedalīties ārpusstundu pasākumos
 • 7. -9.klases izglītojamajiem ir iespēja saņemt ikmēneša stipendiju par labiem sasniegumiem mācībās un aktivitāti ārpus stundām
 • 4. - 9.klašu izglītojamie mācību gada noslēgumā var saņemt teicamnieka stipendiju
 • izglītojamie mācību gada noslēgumā var pretendēt uz gada sasniegumu stipendiju