Kontakti

maksla [at] valka.lv

Atrašanās vieta

Beverīnas iela 5, Valka, LV-4701, Latvija

Darbinieki

Sniedze Ragže

Valkas Mākslas skolas direktore
sniedze.ragze [at] valka.lv

Valkas Mākslas skola dibināta 1990.gada 26.septembrī.

2023./2024. mācību gadā  skolā mācās 227 audzēkņi, tajā skaitā  61 no Valgas (Igaunija)

 • profesionālās ievirzes izglītības programmā – 171 audzēkņi, t.sk. 46 no Valgas (Igaunija)
 • sagatavošanas klasēs – 40 audzēkņi, t.sk. 11 no Valgas (Igaunija)
 • mākslas studijā – 13  skolas vecuma dalībnieki, t.sk. 4 no Valgas (Igaunija) un 8 pieaugušie

Strādā 8 pedagogi un 3 tehniskie darbinieki.

2023.gadā skolu beidza 25 audzēkņi.

Ar Valkas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu Nr.112. savu darbību Valkas Mākslas skola sākusi  1990.gada 26.septembrī.

Mācību un radošās darbības rezultātā Valkas mākslas skola izveidojusies par mazo kultūrizglītības centru, kas veido Valkas un Valgas kopējo mākslas izglītības vidi. 

2008.decembrī  tika nodots pašvaldībai izstrādātais skolas pārbūves būvprojekts, lai meklētu investīcijas projekta realizācijai. Ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas lēmumu (17.04.2009. Nr.8-28/2624) par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas „Pārrobežu sadarbība” apakšprojekta „Valkas un Valgas pilsētu kopējās mākslas vides attīstība”  (Līguma Nr. 8-29/LV0017/03) tika piešķirts finansējums  skolas pārbūves projekta realizācijai.

2010.gada 5. decembrī tika nodota ekspluatācijā  jaunā Mākslas skola ēka un no  2011.gada 1.janvāra mūsu audzēkņi mācās plašās, gaišās telpās, ar jaunām tehnoloģijām aprīkotās klasēs.

Veiksmīgs ir stāsts par abu pilsētu Valkas un Valgas sadraudzību mākslas jomā. Jau izsenis igauņu bērni iespēju robežās ir centušies apmeklēt nodarbības Valkas mākslas skolā, jo Valgā mākslas skolas nav.Izjūtot vienotu mīlestību pret mākslu, ar Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas atbalstu ( 2012.) tika izveidota mācību programma igauņu valodā, piesaistot 4 igauņu pedagogus. Igauņu bērni ieguva iespēju mācīties savā valodā, savukārt latviešu bērniem radās iespēja līdzdarboties divpusējos mākslas plenēros un radošajās starpvalstu aktivitātēs. Iesāktais guva atbalstu, un šī mācību programma tiek īstenota vēl joprojām. Sadarbības ietvaros latviešu un igauņu audzēkņu mākslas darbi tiek eksponēti Valgā un Valkā, parādot, ka mākslai nav robežu un radošums vieno.

Skola ir akreditēta Profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno licencētu Profesionālās ievirzes izglītības programmu  “Vizuāli plastiskā māksla”, izglītības programmas kods 20V 211 00 1 ar īstenošanas ilgumu 6 gadi (2455 stundas) un interešu izglītību. Skola saņem mērķdotāciju no Kultūras ministrijas skolotāju algām, bet pārējo budžetu sastāda Valkas un Valgas pašvaldības finansējums un vecāku līdzfinansējums.

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija – tās ir mācību stundas, kurās apvienojas nopietns metodiskais darbs ar radošu  fantāzijām bagātu ideju realizāciju.

Izpratni par apjomu, materiālitāti, kā arī stingru roku un amata iemaņas  audzēkņi iegūst kokgriešanas un keramikas nodarbībās. Īpaši interesi piesaista tas, ka audzēkņi mācās saprast sava veiktā darba lietišķo pielietojumu.

Izprast mākslu tās vēsturiskajā attīstībā, zināt  dažādu laikmetu mākslas stilus, raksturīgākās īpatnības, attīstīt prasmi salīdzināt dažādu laikmetu un stilu mākslas darbus, kā arī atpazīt šo procesu ietekmi uz mākslas un kultūras dzīvi Latvijā ir mākslas valodas pamati stundu uzdevums.

Vasarā audzēkņi dodas dabas studijās. Vasaras praksē labu pieredzi audzēkņi gūst arī piedaloties pilsētvides mākslinieciskajā noformēšanā Valkas un Valgas pilsētās.

Katru mācību gadu audzēkņi ar panākumiem piedalās valsts nozīmes un starptautiskos bērnu mākslas konkursos un  kultūras projektos. Kā pierobežas pilsētai -  skolai ir sistemātiska sadarbība ar Valgas pilsētas  un rajona izglītības un kultūras iestādēm Igaunijā (plenēri, radošās darbnīcas, izstādes, pieredzes apmaiņas semināri). Skola ir viena no aktīvākajām Vidzemes reģiona mākslas skolu metodiskās apvienības loceklēm. Mākslas skolas  audzēkņi radoši iesaistās Valkas pilsētas vizuālās sejas veidošanā.

Skolu absolvējot, audzēkņi veic nobeiguma pārbaudes darbus visos priekšmetos, eksāmenu mākslas vēsturē un izstrādā diplomdarbu (paša audzēkņa izvēlētajā mākslas veidā). Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem valsts atzītu profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu (profesionālās ievirzes izglītības apliecību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izlaidumā tiek atklāta apjomīga absolventu darbu izstāde.

Valkas Mākslas skolas skolotāji

 • Sniedze Ragže - direktore
 • Gunta Pavārnieka - direktores vietniece mācību darbā, Dizaina pamati, Mākslas valodas pamati
 • Skaidrīte Bondare - Darbs materiālā-veidošana
 • Aivars Magone - Darbs materiālā-kokapstrāde
 • Gunda Sīmane - Gleznošana, Kompozīcija
 • Daiga Soloveiko-Lazdiņa - Zīmēšana, Kompozīcija
 • Maruta Stabulniece - Zīmēšana, Gleznošana, Kompozīcija
 • Elina Teder - Zīmēšana, Gleznošana, Kompozīcija, Dizaina pamati, Mākslas valodas pamati, Darbs materiālā-veidošana Igaunijas republikas skolēniem